» Tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 17


Đăng lúc: 20:35:36 06/12/2020

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Kỳ họp 6 tháng đầu năm 2020 (kỳ họp thứ mười bẩy) Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh Khoá VIII, Nhiệm kỳ 2016 – 2021

-------------

I. PHẦN NGHI THỨC:

- Chào cờ - Quốc ca.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

- Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp (biểu quyết).

II. NỘI DUNG: Tải về Toàn bộ tài liệu cuộc họp

* Phần trình bày tại kỳ họp

- Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.

01. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.  

02. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

03. Báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQ VN Thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 6 tháng đầu năm 2020.

04. Báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

05. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND Thành phố.

06. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Thành phố.

07. Báo cáo tóm tắt kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020. 

08. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

09. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

10. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về dự kiến danh mục công trình đầu tư công năm 2021.

11. Báo cáo thẩm tra của Ban KT- XH đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.

12. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thành phố đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp chế.

13. Báo cáo nhanh kết quả kỳ họp lần thứ 15 HĐND Tỉnh khóa IX.

14. Thảo luận, tham luận.

15. Chất vấn và lời chất vấn.

16. Ý kiến Chủ tịch UBND Thành phố về các vấn đề đại biểu quan tâm.

17. Thông qua dự thảo Nghị quyết:

17.1- Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND Thành phố năm 2021.

17.2- Nghị quyết về việc Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Thành phố.

17.3- Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

17.4- Nghị quyết về việc thông qua dự kiến danh mục công trình đầu tư công năm 2021.

18. Thực hiện quy trình công tác nhân sự:

18.1- Miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch HĐND  Thành phố Khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

18.2. Bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (Nếu có)

19. Phát biểu bế mạc kỳ họp.

20. Chào cờ bế mạc kỳ họp.

* Các tài liệu gửi Đại biểu nghiên cứu

01. Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân Thành phố về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

02. Báo cáo của Viện trưởng VKSND Thành phố về công tác kiểm sát thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

03. Báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục THADS Thành phố về kết quả công tác tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

04. Thông báo kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 10/3/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố Cao Lãnh đến năm 2020.

05. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND Thành phố năm 2019.

06. Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 16.

07. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

08. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

09. Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

10. Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

11. Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

12. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND Thành phố tổ chức trước kỳ họp tại xã, phường.

---------------

 

Tin cùng chủ đề: