» Tài liệu kỳ họp HĐND

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 18


Đăng lúc: 07:11:32 10/12/2020

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân Thành phố

Khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

-------------

* Buổi sáng: 7 giờ 15 phút đại biểu tập trung tại Hội trường

A. PHẦN NGHI THỨC:

- Chào cờ - Quốc ca.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

- Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp (biểu quyết).

B. NỘI DUNG: Tải về tất cả TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND THÀNH PHỐ (KỲ HỌP THỨ 18)

I. VĂN BẢN TRÌNH BÀY TẠI HỘI TRƯỜNG

01. Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

02. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND Thành phố năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

03. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND Thành phố về kết quả thu chi ngân sách năm 2020, dự toán thu chi ngân sách năm 2021 và dự kiến phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2021.

04. Báo cáo của Ban TT UBMTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2020.

05. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

06. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 ( thông qua lần 2).

07. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

08. Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.

09. Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân Thành phố về kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

10. Báo cáo tóm tắt của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố về kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

11. Báo cáo tóm tắt của Chi cục THADS Thành phố về kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

12. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thành phố đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp chế.

13. Báo cáo nhanh kết quả kỳ họp lần thứ 17 HĐND Tỉnh khóa IX.

 

* Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

14. Tham luận, thảo luận tại hội trường.

15. Chất vấn và trả lời chất vấn

16. Ý kiến của Chủ tịch UBND Thành phố về những vấn đề mà đại biểu quan tâm, kiến nghị.

17. Thông qua dự thảo Nghị quyết:

17.1. Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

17.2 Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2021.

17.3. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

17.4. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 (thông qua lần 2).

17.5. Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

18.Thực hiện quy trình công tác nhân sự.

19. Phát biểu Bế mạc kỳ họp.

20. Chào cờ bế mạc kỳ họp.

II. TÀI LIỆU GỞI ĐẠI BIỂU NGHIÊN CỨU

01. Báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

02. Báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác cải cách hành chính năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

03. Báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện vốn đầu tư xây công năm 2020.

04. Báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

05. Báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2020.

06. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn  2016 - 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

07. Báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố. 

08. Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2016 về đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020.

09. Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

10. Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch phát triển du lịch thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2016 - 2020.

11. Báo cáo tổng kết Nghị quyết   số 60/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2016 - 2020.

12. Báo cáo kết quả giám sát của Ban KT- XH Hội đồng nhân dân Thành phố Giám sát về tiến độ thực hiện các công trình, dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn.

13. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự.

14. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND Thành phố năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

15. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban KT - XH HĐND Thành phố năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

16. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND Thành phố tổ chức trước kỳ họp tại xã, phường.

---------------

 

Tin cùng chủ đề: