» Giới thiệu

Giới thiệu về HĐND Thành phố Cao Lãnh


Đăng lúc: 09:52:14 20/11/2020

Nhiệm vụ quyền hạn của HĐND

Nhiệm vụ quyền hạn của HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN