Tìm kiếm văn bản tại đây

Nội dung trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản
Lĩnh vực

Danh sách văn bản

Thứ tự Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Xem
1 18/2020/NQ-HĐND 10/12/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh 05 năm (2021-2025)
2 19/2020/NQ-HĐND 10/12/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
3 20/NQ-HĐND 10/12/2020 Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2021 của thành phố Cao lãnh
4 21/2020/NQ-HĐND 10/12/2020 Thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)
5 22/NQ-HĐND 10/12/2020 Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021
6 23/NQ-HĐND 10/12/2020 Phê chuẩn phương án phân bổ sử dụng kết dư ngân sách cấp Thành phố năm 2019
7 09/NQ-HĐND 22/08/2019 Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND Thành phố
8 10/NQ-HĐND 22/08/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND Thành phố
9 11/NQ-HĐND 22/08/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND Thành phố
10 12/NQ-HĐND 22/08/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND Thành phố
11 13/2019/NQ-HĐND 22/08/2019 Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020
12 ------*------ 30/07/2019 Tất cả Nghị quyết kỳ họp thứ Mười một, HĐND Thành phố khóa VIII
13 Số: 06/BC-HĐND 10/06/2019 Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm 2019
14 11 10/06/2019 Tất cả tài liệu trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm 2019
15 23-28/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Các Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16 Số: 41/KH-HĐND 15/10/2018 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân Thành phố, khóa VIII
17 Số: 42/KH-HĐND 15/10/2018 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân Thành phố, khóa VIII
18 Số: 39/KH-HĐND 08/10/2018 Kế hoạch tổ chức Hội nghị giải trình của Thường trực HĐND Thành phố
19 Số: 40/KH-HĐND 08/10/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát, hoạt động chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2019
20 Số: 35/KH-HĐND 08/08/2018 Kế hoạch giám sát của Thường trự HĐND về Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện nâng lên Đô thị loại II
 1 2 3 >